top of page

Integritetspolicy för persondataskydd 

 

 

Introduktion 

Tydlighetsfabriken (orgnr 559231-6417) strävar efter att behandla personuppgifter på ett korrekt och förtroendeingivande sätt i samband med att du besöker vår hemsida: www.tydlighetsfabriken.se

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka uppgifter som samlas in i samband med att du använder vår hemsida, samt allmän information om hur vi behandlar personuppgifter. Integritetspolicyn lyder under svensk lag och kommer att uppdateras över tid, bland annat om gällande personuppgiftslagar ändras eller om tjänsterna som är tillgängliga på hemsidorna utvidgas eller ändras. 

 

Vi kommer att informera dig om ändringar i integritetspolicyn när sådana ändringar kräver ditt samtycke. Vänligen läs igenom policyn noga för att få en tydlig bild av hur vi samlar in, använder, skyddar och behandlar dina personuppgifter. 

 

 

Samtycke 

För att kunna använda tjänsterna på vår hemsida krävs det att du ger oss tillgång till visa personuppgifter. Om du inte vill ge oss tillgång till dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna ge dig tillgång till den önskade tjänsten. 

Genom att använda tjänsterna på vår hemsida bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna integritetspolicy och till vår behandling av dina personuppgifter. 

 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla dig våra tjänster. 

Om barn under 16 års ålder försett oss med personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna så fort vi blivit informerade om detta. Målsmän uppmanas kontakta oss i förekommande fall. 

 

 

Personuppgiftsansvarig 

Tydlighetsfabriken är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till vår verksamhetsutövning i enlighet med personuppgiftslagen. Den som 

är personuppgiftsansvarig bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter samt vilka hjälpmedel som ska användas. Det är den personuppgiftsansvarige som har det övergripande ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. 

 

 

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter innebär information som kan knytas till en fysisk person, t ex namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Med behandling avses till all användning av personuppgifter, t ex insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring. 

 

 

Vilka personuppgifter hanterar vi? 

Genom tjänsterna på vår hemsida kommer vi att kunna behandla dina personuppgifter, som inkluderar, men inte är begränsade till: 

 • • E-postadress 

 • • Namn 

 • • Telefonnummer 

 • • Företagsnamn 

 • • Information om din användning av vår hemsida, t ex din sökhistorik, vilka sidor som besöks 

 • • IP-adresser 

 

Så samlas informationen in: 

Vi behandlar personuppgifter som du anger via formulär på vår hemsida, t ex: 

 • • Kontaktformulär eller anmälan till vårt nyhetsbrev 

 • • Nerladdning av t ex e-böcker, guider, mallar och dylikt 

 • • Köp av kurser, tjänster eller produkter på vår hemsida 

 • • Kommentarsfält 

 

 

För vilka ändamål samlas informationen in? 

Vi strävar efter att hantera personuppgifter på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg med att information rörande dig behandlas säkert och konfidentiellt. 

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster och hemsidan. 

Vi kommer att behandla personuppgifter som vi mottar direkt från dig eller per automatisk (t ex automatisk registrering via våra servrar) för de ändamål som 

beskrivs nedan samt för att kunna erbjuda, övervaka och analysera användningen av tjänster och hemsidorna samt för att kunna genomföra underhålls- och förbättringsåtgärder. 

 

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att underlätta och möjliggöra din användning av våra tjänster och hemsidan. 

 

När du uppger personuppgifter för att få tillgång till våra tjänster och hemsidor, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att: 

 • • Du ska få tillgång till våra produkter och tjänster 

 • • Skicka ut relevant information 

 • • Hantera kundtjänstärenden 

 • • Erbjuda dig kostnadsfria tips, e-böcker, guider osv. 

 • • Ge dig information om de för dig mest relevanta produkterna och tjänsterna 

 

Vi kommer inte att använda personuppgifterna på andra sätt än de som står beskrivna ovan, såvida du inte gett ditt uttryckliga samtycke för andra typer av användning. 

 

 

Så lagras informationen: 

Information hämtas in via formulär på vår hemsida. Informationen sparas i vårt företagsinterna CRM-system. Informationen sparas fram till att du begär att den raderas, alternativt fram till att den varit inaktiv i 2 år, såvida lagen inte kräver att informationen lagras längre än så. 

 

Du kan begära att informationen raderas genom att kontakta oss. 

 

 

Så kan du radera dina personuppgifter: 

Skicka ett mail till mailadress: sara@tydlighetsfabriken.se för att begära radering av information. 

 

 

Överföring av information till tredje part? 

I händelse av att vi lämnar ut personuppgifter till organisationer som utför tjänster å våra vägnar kommer vi att kräva att leverantörerna endast använder dessa personuppgifter i sitt tjänsteutövande gentemot oss samt inhämta tillräckliga garantier 

från leverantörerna för att vi ska kunna oss trygga med att leverantörerna hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lämpligt sätt. 

 

Samtliga tredjepartsleverantörer som vi delar personuppgifter med är bundna att följa våra riktlinjer för behandling av personuppgifter eller motsvarande standarder, samt efterleva de krav som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen. 

 

Där det krävs enligt tillämplig lagstiftning, eller vid misstanke om att brott har begåtts kopplat till bruket av våra tjänster, kommer personuppgifter vi lagrat om dig att överföras till relevanta myndigheter. 

 

I händelse av att personuppgifter ska överföras till en annan organisation i samband med fusion, finansiering, omorganisation eller likvidering av hela eller delar av vår verksamhet, gör vi det endast om de berörda parterna har ingått ett avtal där insamling, användning och delning av personuppgifter är begränsad till transaktionens syfte, inklusive en bestämmelse om huruvida transaktionen ska genomföras eller inte, samt då personuppgifterna endast ska användas av de berörda parterna i syfte att slutföra transaktionen. Om ett annat företag köper oss eller vår verksamhet eller våra tillgångar kommer detta företag att ha tillgång till personuppgifterna vi samlat in. Företaget kommer även att åta sig de rättigheter och förpliktelser kopplade till dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy. 

 

 

Tredjepartslänkar 

Då och då kan vi inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller tjänster på vår hemsida. Vi kan även ha länkar på vår hemsida till andra hemsidor som inte kontrolleras av oss. Dessa kopplingar erbjuds endast i orienteringssyfte. Dessa utomstående hemsidor har sina egna separata riktlinjer för hantering av personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyerna på samtliga hemsidor du besöker. Vi tar inget ansvar för någon av dessa hemsidors innehåll och aktiviteter. 

 

 

Säkerhet 

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Därför gör vi vårt bästa för att upprätthålla och vidta rimliga åtgärder för våra kontons och informationslagringsplatsers fysiska och tekniska säkerhet, för att förhindra förlust, missbruk, otillåten tillgång, läckage eller modifikation av dina personuppgifter. 

 

 

Överföring av personuppgifter till utlandet 

Dina personuppgifter kan överföras inom den europeiska ekonomiska gemenskapen EEG samt till andra länder som Europakommissionen anser har tillräckligt långtgående dataskyddslagstiftningar på plats i enlighet med artikel 45 i förordningen (EU) 2016/679. Ditt samtycke till denna integritetspolicy anses även utgöra samtycke för sådan överföring. 

 

 

Dina rättigheter 

Du som användare av vår hemsida har, med de begränsningar som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen, rätt till att få tillgång till dina insamlade personuppgifter samt att veta hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna vi sparar om dig. 

 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket kommer att resultera i att alla data om dig kommer att raderas, med undantag för de uppgifter som vi måste behålla t ex i enlighet med skattelagstiftning då du är en betalande kund. 

 

 

Kontaktinformation 

Om du vill begära utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, eller om du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill framföra klagomål kring vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss på: 

Telefon: +46704137341 

E-post: sara@tydlighetsfabriken.se 

 

Du har även rätt att framföra klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. www.datainspektionen.se 

bottom of page